لیست دروس برنامه رادیویی " 'گفتمان موسیقایی"

نوازندگی پیانو
نوازندگی پیانو

آهنگ سبز و سبز و سبز
آموزش آهنگ سبز برای کودکان سال اول دبستان

آموزش آهنگ شب های مسکو
آموزش آهنگ شب های مسکو

آموزش آهنگ منوئت: اثر یوهان کریگر
آموزش آهنگ منوئت: اثر یوهان کریگر: بخش نخست

آموزش آهنگ انار
آموزش آهنگ انار، بخش نخست

آموزش آهنگ لارا از فیلم دکتر ژیواگو
آموزش آهنگ لارا از فیلم دکتر ژیواگو

برنامه رادیویی " گفتمان موسیقایی"
گفتار نخست، موسیقی از چه ساخته می شود؟