صفحه ی اول => فهرست => ریشه های آموزش موسیقی مجار در دیگر سیستم های تعلیم و تربیت اروپا


سایت موسیقی بیان ، موسیقی ، آموزش موسیقی ، کتب موسیقی، کتابخانه موسیقی ، آموزش موسیقی به کودکان، ریشه های آموزش موسیقی مجار در دیگر سیستم های تعلیم و تربیت

در آلمان روش جان اسپنسر کورون به صورت تطبیقی در 1897 به کار گرفته شد. خانم اگنس هوندوگر مقاله ای با عنوان « آموزش دو- تونیک »منتشر کرد. ویdoh متحرک و علامت آن را ( بدون علامت کلید ) عین روش حرکات دست کورون به کار برد. او با LAH-SOH- ME, SOH-ME شروع کرد و اولین قطعه مدولیک آن شامل گروه پنتاتونک LAH-RAY-ME-SOH بود. نخستین گام ها در آموزش موسیقی به طریق اولی در مد ماژور بحق از زمانی برداشته شد که خانم هوندوگر ترانه های محلی آلمان را اساس روش خود قرار داد . رساله ی او درباره ی گام های مدال بسیار شهرت یافته است. هرچند این مد ها به هیچ وجه دارای خصیصه های ترانه های محلی المان نیست ؛ اما در موسیقی کلیسایی یا در قالب آوازهای گرگوریان و کرپروتستان کاربرد دارد . در این کتاب درسی غیر از کانن ها تنها چنر تمرین به صورت پلی فونی وجود دارد . تاثیر اگنس هوندوگر در روش آموزش آواز در آلمان تا امروز باقی است. شباهت آن به نظام مجار از برخی جهات کاملأ مبرهن است. اما تفاوت های اساسی آن ها طی بحث های جاری و خصوصأ با توجه به پژوهش های شخصی کودای روشن شده است.

حرکات موزون یا پرورش موسیقایی به حرکات ریتمیک ، توسط امیل ژاک - دالکروزاز هنرستان موسیقی ژنو تکمیل شد، و عناصری از آن با روش مجار در هم آمیخت. تقسیم بندی زمان ، دست زدن و پا کوبیدن و تپ تپ کردن کاری بی نهایت مفید و شکلی گسترده در خلال مراحل اولیه ی بسیاری از روش های آموزش موسیقی به کار می رود . در کلاس های سلفژ مدارس موسیقی راه رفتن اولین حرکت برای آشنایی با فرم های مقدماتی موسیقی است.از همان نخستین کلاس حرفه ای موسیقی در مهد کودک از شیوه ی وا داشتن بچه ها به منظم راه رفتن ( همراه با دست زدن یا بدون همراهی دست ) استفاده می شود.به عنوان مثال، هنگام آواز خواندن، عامل ریتم آن با راه رفتن منظم یه دست زدن ، عناصر مدولیک آواز را بهتر نشان می دهد . به ویژه اگر بر خصوصیات متریک و ریتمیک آن تاکید شده باشد . آواز با علامت گذاری زمان ریتمیک و ضربات منظم همراهی می شود و دست و پای کودک را آزاد می سازد. پا کوبیدن یا دست زدن به صورت اوستیناتو ( تکرار،قالب ریتم ، جدا از سایرترکیبات ) تا پایان آهنگ ادامه می یابدو تمرین های دالکروز بیشتر برای همراهی پیانون استفاده می شود . در حالی که در برنامه درسی آموزش موسیقی در مجارستان ، به استثناء کلاس های آموزش ریتم ، از پیانو استفاده نمی شود. بخش های اصلی روش دالکروز در روش کودای با آواز همراه می شود .

همراهی پیانو در راه رفتن ، پا کوبی و غیره که در کلاس های ابتدایی مدارس موسیقی استفاده می شود، فقط به کودک کمک می کند تا حواس خود را برای درک مفهوم « آهسته تر » و « تند تر » متمرکز کند .

علاوه بر حرکات ریتمیک ساخته دالکروز، گام معروف به دالکروز نیز در آموزش موسیقی مجار به کار می رود. خواندن گام بالا، بالا رونده و پایین رونده و شروع کردن و پایان دادن با یک نت اصلی به گونه ای در برنامه درسی ما گنجانده شده است که معلم طوری از حرکات دست استفاده کند که هر جا با اصول دالکروز سازگار باشد، گام های گوناگون پنتاتونیک با آن خوانده شود :

 

برگشت به فهرست


صفحه ی اول => فهرست => ریشه های آموزش موسیقی مجار در دیگر سیستم های تعلیم و تربیت اروپا